2 years ago

làm bằng đại học mở

làm bằng đại học có hồ sơ gốc tại trường làng nhàng các môn (Grade Point Average). Ông cho rằng Mỹ nên tăng cường quan hệ đa phương không chỉ về quân sự mà còn trên lĩnh vực kinh tế với các read more...